Privacyverklaring klant- en leveranciersadministratie

Voets tractoren en werktuigen B.V. & Voets Wieringerwerf B.V.

Verzamelen & gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere
opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en
gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.
Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten
inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te
voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen
factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om
u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons
betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen
plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over
andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons
toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe
serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw
persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan
onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de
bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van
een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder
van deze dienst.

Direct marketing
Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en
gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en
nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het
gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man
brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de
mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan
iedere mailing.
Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf
uw toestemming voor heeft gegeven.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw
gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben
ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na
ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw
persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de
overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode
waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van
deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken
tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of
overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich
wenden tot: J.A.P. Voets, Engelandlaan 8, 2391PN, Hazerswoude, 0172-215000 en info@voets.nl.
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens
kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Hazerswoude, 24-05-2018